Algemene Voorwaarden Styling by Melissa gedeponeerd bij de KvK Enschede
Versie 2020
Algemene Voorwaarden Styling by Melissa
Algemene Voorwaarden Styling by Melissa gedeponeerd bij de KvK Enschede
Versie 2020
Algemene Voorwaarden Styling by Melissa
1.: Definities

 1. Styling by Melissa, Gevestigd aan de Gronausestraat
  1267 te Glanerbrug, KvK 75703270 wordt in deze
  Algemene Voorwaarde aangeduid als
  “Leveringspartij”
 2. De wederpartij wordt aangeduid als “afnemer”
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de
  verkoopovereenkomst of een overeenkomst waarin
  nadrukkelijk naar deze Algemene Voorwaarden wordt
  verwezen.

2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
  alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en
  leveringen van diensten of goederen door of namens
  de Leveringspartij
 2. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen
  indien dat nadrukkelijk en schriftelijk door beide
  partijen overeengekomen is.

3.: Betalingen

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de
  winkel voldaan. Bij reserveringen en
  Bestellingen wordt er een aanbetaling verlangt van
  50%. Bij maatwerk het gehele bedrag.
 2. Zonder aanbetaling bestaat er geen recht op
  bestelling en/of reservering.
 3. Indien de afnemer in gebreke blijft door het niet
  voldoen van de (aan-)betaling ná het tekenen
  van een overeenkomst is de Leveringspartij
  gerechtigd om dit te vorderen. Vorderingskosten
  zijn voor rekening van afnemer. Verplichtingen tot
  levering schorten op tot het moment dat de
  betalingen volledig zijn voldaan.
 4. In geval van Liquidatie, faillissement, beslag of
  surseance van betaling van de afnemer zijn de
  vorderingen van de leveringspartij direct opeisbaar.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch
  voor nabestellingen tenzij nadrukkelijk schriftelijk
  anders overeengekomen.
 6. De op aanbiedingen, offertes, en facturen genoemde
  prijs bestaat uit de netto prijs vermeerderd met
  BTW en eventuele andere overheidsheffingen.
 7. De afnemer is tot een max bedrag van 1000,- euro
  verzekerd bij de aanbetaling. Hiervoor is het bedrijf
  verzekerd voor afnemer.

4.: Wijzigingen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst
  blijkt dat een het voor een behoorlijke uitvoering
  hiervan noodzakelijk is om de te verrichten
  werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen. Passen
  partijen in onderling overleg de overeenkomst aan
  en/of komen een aanvulling overeen.
 2. Indien partijen overeenkomen de overeenkomst te
  wijzigen en/of aan te vullen kan daardoor de
  voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Alle
  betrokken partijen worden hiervan direct
  geïnformeerd.
 3. Indien de wijziging financiële en/of kwalitatieve
  consequenties heeft, licht de leveringspartij de
  afnemer hierover schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste all-in prijs zijn
  overeengekomen geeft de leveringspartij aan in
  hoeverre deze vaste prijs hierdoor beïnvloed wordt en
  of de wijzigingen tot overschrijdingen gaan leiden.
 5. In afwijking van het bepaalde in artikel 4.3 kan de
  leveringspartij geen meerkosten berekenen indien de
  wijziging of aanvulling het gevolg is van
  omstandigheden die aan leveringspartij toe te
  schrijven zijn.

5.: Oplevering en risico overgang

 1. Zodra het gekochte artikel door de afnemer in
  ontvangst is genomen, gaat het risico over op de
  afnemer.

6.: Onderzoek, reclames

 1. Afnemer is gehouden om het afgenomen product
  en/of dienst zo snel mogelijk na oplevering/aflevering
  te onderzoeken op kwaliteit en kwantiteit.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen,
  tekorten of verlies van geleverde goederen moeten
  binnen 14 dagen na de dag van aflevering/oplevering
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de
  gestelde termijn heeft de afnemer recht op óf herstel,
  óf omruiling, óf om van levering af te zien. Bij
  vloeren geldt dat de AV
  Van de leverancier gelden.
 4. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en
  verschil in kwaliteit, aantal, maat, of afwerking
  kunnen niet aan de leveringspartij worden
  tegengeworpen.
 5. Klachten en/of reclames hebben geen effect op
  andere goederen en/of diensten dan wel onderdelen
  van dezelfde overeenkomst
 6. Na het verwerken van de goederen bij afnemer
  worden geen reclames meer geaccepteerd.

7.: Monsters en Modellen

 1. Indien een monster of een model wordt getoond of
  verstrekt, dan wordt het vermoed als slechts een
  aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de leverende
  zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders
  als partijen nadrukkelijk zijn overeengekomen dat de
  te leveren zaak wel overeenkomt
 2. Voor monster en (show)modellen kunnen afwijkende
  garantie bepalingen gelden. Hier geld geen
  garantietermijn aan.

8.: Levering

 1. Levering geschiedt af Fabriek, winkel, magazijn. Dit
  houdt in dat alle kosten voor afnemer zijn. Kosten
  voor de bezorging is altijd 59 euro.
 2. Afnemer is verplicht zaken af te nemen op het
  moment van aflevering en/of oplevering, dan wel op
  het moment dat volgens de overeenkomst het ter
  beschikking wordt gesteld
 3. Bij weigering van afname is leveringspartij gerechtigd
  de goederen op te slaan op kosten van de afnemer.
 4. Indien zaken bezorgd worden is leveringspartij
  gerechtigd om aflever kosten in rekening te brengen.
 5. Indien er voor levering gegevens noodzakelijk zijn
  van afnemer gaat de levertermijn in op het moment
  dat de gegevens ontvangen zijn (aantoonbaar).
 6. Alle leveringstermijnen zijn nadrukkelijk indicatief, dit
  betreft nooit de fatale levertermijn. Bij overschrijding
  van de fatale termijn indien deze overeengekomen is
  dient de afnemer de leveringspartij in gebreke te
  stellen.

9.: Overmacht, overdracht van rechten

 1. In geval van overmacht, waarvan de oorzaak buiten
  de invloedsfeer liggen van de leveringspartij,
  waardoor levering niet of later plaatst vindt en/of
  anders is dan omschreven in de overeenkomst is de
  leveringsplichtige niet verantwoordelijk voor schade
  opgelopen door de afnemer.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden
  waarmee de levering plichtige ten tijde van het
  afsluiten van de overeenkomst of verkoop geen
  rekening mee kon houden en ten gevolge van
  normale uitvoering redelijkerwijs niet door de
  afnemer kan worden verlangt zoals door ziekte,
  oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest,
  sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming,
  aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen,
  werkliedenuitsluiting, gewijzigde
  overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en
  andere storingen in het bedrijf van leveringspartij
  en/of diens leveranciers.
 3. Leveringspartij kan niet verantwoordelijk worden
  gehouden voor het niet nakomen van verplichtingen
  van derden aan leveringsplichtige en haar klanten.
 4. In voornoemde gevallen kan de oplevering/aflevering
  van goederen en/of dienst maximaal 30 dagen
  worden opgeschort. Gedurende deze 30 dagen
  opschorting hebben beide partijen het recht om de
  overeenkomst te ontbinden. Ontbinding kan alleen
  via een aangetekende brief.
 5. Deel leveringen die al reeds voldaan zijn vallen niet
  onder de ontbindingsmogelijkheden.

10.: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Rechten van partijen uit deze overeenkomst kunnen
  niet worden overgedragen zonder vooraf schriftelijke
  toestemming. Deze bepaling geldt als een beding met
  goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
  3:83, tweede lid BW.
 2. Bij leveringsplichtige aanwezige goederen en zaken
  blijven eigendom van leveringsplichtige totdat de
  gehele afgesproken prijs voldaan is.
 3. Leveringsplichtige is niet bevoegd om zaken onder
  zijn eigendom te verpanden of te bezwaren indien
  deze deel uitmaken van een overeenkomst
 4. Leveringsplichtige zal zich voldoende verzekeren
  tegen alle mogelijk voorkomede schade’s zoals brand,
  diefstal e.d.

11.: Aansprakelijkheid en klachten

 1. Iedere aansprakelijkheid voor (gevolg-) schade
  voortvloeiend uit of verband houdend met de
  uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt
  tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door
  de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. Niet uitgesloten is kwade opzet, bewuste misleiding
  of roekeloosheid.
 3. Afnemer is verplicht om klachten direct te melden
  zodat deze adequaat opgelost kunnen worden.

12.: Garanties

 1. Indien garanties bij de verkoop zijn opgenomen geldt
  het hiernavolgende: Leveringsplichtige garandeert
  dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt,
  dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het
  geschikt is voor het gebruik zoals de fabrikant in de
  beschrijving aangeeft. De garantie geldt voor een
  periode van 2 jaren tenzij anders is overeengekomen.
  Bij Richmond Interiors geld er een garantie van
  levenslange duur waarvoor Richmond
  verantwoordelijk is.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen afnemer
  en levering plichtige een zodanige risicoverdeling tot
  stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op
  een garantie steeds volledig voor rekening van
  levering plichtige komen en dat de levering plichtige
  zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan
  beroepen op artikel 6:75 BW.
 3. Genoemde garantie geldt niet indien het gebrek is
  ontstaan door ondeskundig gebruik als gevolg van
  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer –
  zonder toestemming – afnemer of derden wijzigingen
  hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan
  te brengen of het artikel hebben gebruikt voor
  doeleinden waarvoor het niet bestemt is.
 4. Indien het zakelijk gebruik betreft kunnen
  beperkingen gelden ten aanzien van de garantie.
  Deze zullen dan vermeld worden bij de aankoop.

 

13.: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomsten en alle diensten van Styling
  by Melissa is Nederlands recht van toepassing.
  Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. De toepasselijkheid van het Weens verdrag is
  uitgesloten.
 3. Wanneer in een rechtelijke procedure één of
  meerdere bepalingen van deze AV als onredelijk
  bezwarend worden aangemerkt blijven alle overige
  bepalingen onverminderd van kracht