Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Styling by Melissa

1.: Definities

 1. Styling by Melissa, Gevestigd aan de Gronausestraat 1267 te Glanerbrug, KvK 31429436 wordt in deze Algemene Voorwaarde aangeduid als “Leveringspartij”
 2. De wederpartij wordt aangeduid als “afnemer”
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de nadrukkelijk naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen

2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de Leveringspartij
 2. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen indien dat nadrukkelijk en schriftelijk door beide partijen overeengekomen is.

3.: Betalingen

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan of overgeboekt per bank. Bij reserveringen en

Bestellingen wordt er een aanbetaling verlangt van 50%. Bij maatwerk het gehele bedrag.

 • Zonder aanbetaling bestaat er geen recht op bestelling en/of reservering.
 • Indien de afnemer in gebreke blijft door het niet voldoen van de (aan-)betaling ná het       tekenen van een overeenkomst is de Leveringspartij gerechtigd om dit te vorderen.       Vorderingskosten zijn voor rekening van afnemer. Verplichtingen tot levering schorten op tot het moment dat de betalingen volledig zijn voldaan.
 • In geval van Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van de leveringspartij direct opeisbaar.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • De op aanbiedingen, offertes, en facturen genoemde prijs bestaat uit de nettoprijs       vermeerderd met BTW en eventuele andere overheidsheffingen.
 • Bij projecten met een koopsom van 15.000, – euro of meer gelden de volgende betalingscondities aangehouden:
 • 50% bij tekenen van de offerte.
 • 30% 4 weken voor oplevering.
 • 20% bij oplevering

Bij projecten kan maatwerk NIET retour, de accessoires hebben volgens het Nederlands recht 14 dagen bedenktermijn en kan geretourneerd/geruild worden met een geldige reden. Meubels kunnen alleen worden geruild (LET OP-> dus geen retournering mogelijk!) met een geldige reden zoals foutief geleverd meubelstuk of beschadigingen en/of mankementen.

Keukens, sanitair, vloeren en elke vorm maatwerk wordt vooraf besproken en kan naderhand niet worden aangepast.

 • Bij Interieur advies afspraken met de interieurstyliste gelden de volgende voorwaarden;
 • 1e kennismakingsgesprek is altijd kosteloos.
 • 2e afspraak en alle daaropvolgende afspraken zullen in rekening worden gebracht met €75 euro. Dit komt te vervallen als de klant het project en/of de producten afneemt die in het advies gegeven zijn en /of iets afneemt van de gelijke waarde.

4.: Wijzigingen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een het voor een behoorlijke uitvoering hiervan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen. Passen partijen in onderling overleg de overeenkomst aan en/of komen een aanvulling overeen.
 2. Indien partijen overeenkomen de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen kan daardoor de voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Alle betrokken partijen worden hiervan direct geïnformeerd.
 3. Indien de wijziging financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de leveringspartij de afnemer hierover schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste all-in prijs zijn overeengekomen geeft de leveringspartij aan in hoeverre deze vaste prijs hierdoor beïnvloed wordt en of de wijzigingen tot overschrijdingen gaan leiden.
 5. In afwijking van het bepaalde in artikel 4.3 kan de leveringspartij geen meerkosten berekenen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan leveringspartij toe te schrijven zijn.

5.: Oplevering en risico overgang

 1. Zodra het gekochte artikel door de afnemer in ontvangst is genomen, gaat het risico over op de afnemer.

6.: Onderzoek, reclames

 1. Afnemer is gehouden om het afgenomen product en/of dienst zo snel mogelijk na oplevering/aflevering te onderzoeken op kwaliteit en kwantiteit.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 14 dagen na de dag van aflevering/oplevering
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de afnemer recht op óf herstel, óf omruiling, óf om van levering af te zien. Bij vloeren geldt dat de AV   

Van de leverancier gelden.

 • Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat, of afwerking kunnen niet aan de leveringspartij worden tegengeworpen.
 • Klachten en/of reclames hebben geen effect op andere goederen en/of diensten dan wel onderdelen van dezelfde overeenkomst
 • Na het verwerken van de goederen bij afnemer worden geen reclames meer geaccepteerd.

7.: Monsters en Modellen

 1. Indien een monster of een model wordt getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed als slechts een aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de leverende zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen nadrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel overeenkomt
 2. Voor monster en (show)modellen kunnen afwijkende garantie bepalingen gelden. Hier geld geen garantietermijn aan.

8.: Levering

 1. Levering geschiedt af Fabriek, winkel, magazijn. Dit houdt in dat alle kosten voor afnemer zijn. Kosten voor de bezorging is altijd 59 euro.
 2. Afnemer is verplicht zaken af te nemen op het moment van aflevering en/of oplevering, dan wel op het moment dat volgens de overeenkomst het ter beschikking wordt gesteld
 3. Bij weigering van afname is leveringspartij gerechtigd de goederen op te slaan op kosten van de afnemer.
 4. 8.4 Indien zaken bezorgd worden is leveringspartij gerechtigd om aflever kosten in rekening te brengen.
 5. Indien er voor levering gegevens noodzakelijk zijn van afnemer gaat de levertermijn in op het moment dat de gegevens ontvangen zijn (aantoonbaar).
 6. Alle leveringstermijnen zijn nadrukkelijk indicatief, dit betreft nooit de fatale levertermijn. Bij overschrijding van de fatale termijn indien deze overeengekomen is dient de afnemer de leveringspartij in gebreke te stellen.

9.: Overmacht, overdracht van rechten

 1. In geval van overmacht, waarvan de oorzaak buiten de invloedsfeer liggen van de leveringspartij, waardoor levering niet of later plaatst vindt en/of anders is dan omschreven in de overeenkomst is de leveringsplichtige niet verantwoordelijk voor schade opgelopen door de afnemer.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden waarmee de levering plichtige ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of verkoop geen rekening mee kon houden en ten gevolge van normale uitvoering redelijkerwijs niet door de afnemer kan worden verlangt zoals door ziekte, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van leveringspartij en/of diens leveranciers.
 3. Leveringspartij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van verplichtingen van derden aan leveringsplichtige en haar klanten.
 4. In voornoemde gevallen kan de oplevering/aflevering van goederen en/of dienst maximaal 30 dagen worden opgeschort. Gedurende deze 30 dagen opschorting hebben beide partijen niet het recht om de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding kan alleen in speciale gevallen via een aangetekende brief.

Door covid-19 mag op bovenstaande uitzondering worden gemaakt van maximaal 90 dagen.

 • Deel leveringen die al reeds voldaan zijn vallen niet onder de ontbindingsmogelijkheden.

10.: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Rechten van partijen uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder vooraf schriftelijke toestemming. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid BW.
 2. Bij leveringsplichtige aanwezige goederen en zaken blijven eigendom van leveringsplichtige totdat de gehele afgesproken prijs voldaan is.
 3. Leveringsplichtige is niet bevoegd om zaken onder zijn eigendom te verpanden of te bezwaren indien deze deel uitmaken van een overeenkomst
 4. Leveringsplichtige zal zich voldoende verzekeren tegen alle mogelijk voorkomede schade’s zoals brand, diefstal e.d.

11.: Aansprakelijkheid en klachten

 1. Iedere aansprakelijkheid voor (gevolg-) schade voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. Niet uitgesloten is kwade opzet, bewuste misleiding of roekeloosheid.
 3. Afnemer is verplicht om klachten direct te melden zodat deze adequaat opgelost kunnen worden.

12.: Garanties

 1. Indien garanties bij de verkoop zijn opgenomen geldt het hiernavolgende: Leveringsplichtige garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik zoals de fabrikant in de beschrijving aangeeft. De garantie geldt voor een periode van 2 jaren tenzij anders is overeengekomen. Bij Richmond Interiors geld er een garantie van levenslange duur waarvoor Richmond verantwoordelijk is.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen afnemer en levering plichtige een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening van levering plichtige komen en dat de levering plichtige zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW.
 3. Genoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan door ondeskundig gebruik als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het artikel hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien het zakelijk gebruik betreft kunnen beperkingen gelden ten aanzien van de garantie. Deze zullen dan vermeld worden bij de aankoop.

13.: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomsten en alle diensten van Styling by Melissa is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. De toepasselijkheid van het Weens verdrag is uitgesloten.
 3. Wanneer in een rechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze AV als onredelijk bezwarend worden aangemerkt blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

Akkoord op het overhandigen van de algemene voorwaarden door verkoper. Door dit formulier ondertekenen gaat u akkoord met hetgeen hierboven vernoemd is.

Koper:

Datum:

Plaats:

Verkoper:

Datum:

Plaats: